เมนูหลัก

ALB203FOOD AND BEVERAGES IN AIRLINE BUSINESS
ธรบ203อาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.09:00-12:00R27012C40373W 
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์เรวัต กล้าโชติชัย
อาจารย์นรศิษฐ์ สิทธิโชค
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-37-3
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2725
27 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2724
Course Description
ความเป็นมา ประเภท ขั้นตอน และกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสำหรับอุตสาหกรรมการบินการใช้อุปกรณ์การบริการและอุปกรณ์ครัวบนเครื่องบิน ขั้นตอนการเตรียมการและขั้นตอนการให้การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ข้อจำกัดในการบริการอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการบิน ขั้นตอนและมารยาทในการรับประทานอาหารแบบต่าง ๆ การศึกษานอกสถานที่ และการฝึกปฏิบัติในห้องฝึกจำลอง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต