เมนูหลัก

ALB204AIRPORT OPERATIONS AND MANAGEMENT
ธรบ204การปฏิบัติการและการจัดการท่าอากาศยาน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R28392C40382W 
อาจารย์: ดร.ธงชัย จีระดิษฐ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-38-2
สอบปลายภาค:
Course Description
การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจและกิจกรรมท่าอากาศยานภายในประเทศและระหว่างประเทศ สิ่งอํานวยความสะดวก มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยในท่าอากาศยาน
ระบบทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน การจัดการควบคุมการจราจรทางอากาศในเขตการบิน การจัดการสิ่งแวดล้อมในท่าอากาศยาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต