เมนูหลัก

IE.310TOOLS ENGINEERING 1
วอ.310วิศวกรรมเครื่องมือ 1
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: IE.207
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  910 อา.15:00-21:00R27212C301317W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ศรีน้อย
สอบปลายภาค:
Course Description
การออกแบบมีดตัดโลหะและคัตเตอร์สำหรับตัดโลหะ เช่น มีดตัดและด้ามมีด เพลาคว้าน ดอกสว่าน คัตเตอร์พิเศษสำหรับงานกัด (Form Cutters) การออกแบบอุปกรณ์ยึดชิ้นงานสำหรับกระบวนการการผลิตพื้นฐาน ได้แก่
กระบวนการตัดโลหะ กระบวนการเชื่อมประสานและประกอบ และกระบวนการหล่อโลหะการออกแบบเกจตรวจสอบขนาดและความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของรูปลักษณ์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต