เมนูหลัก

INT211WORKPLACE INTERIOR DESIGN
อภน211การออกแบบภายในอาคารองค์กรธุรกิจ
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต4 (1-6-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  811 ส.08:30-12:30R24052L1587W 
  ส.13:00-16:00R24052L      
อาจารย์: อาจารย์สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี30-8-22
สอบปลายภาค:
Course Description
วิชาบังคับก่อน : อภน210 การออกแบบภายในอาคารพักอาศัย
ศึกษากระบวนการออกแบบพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานและองค์กรที่มีความซับซ้อน พื้นที่ตั้งแต่ 100-500 ตารางเมตร
ศึกษากิจกรรมและพฤติกรรมของผู้ใช้อาคาร โดยเชื่อมโยงระหว่างการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กร การใช้วัสดุที่เหมาะสมและสามารถบูรณาการร่วมกับวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมโยงกับแนวความคิดเพื่อใช้ในการออกแบบภายใน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต