เมนูหลัก

INT120BASIC DRAWING
อภน120วาดเส้นพื้นฐาน
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-13:30R24062L402515M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร ทศานนท์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-25-15
สอบปลายภาค:
  811 ส.08:30-13:30R24062C301911W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร ทศานนท์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี30-19-11
สอบปลายภาค:
Course Description
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษารูปทรง ปริมาตร พื้นผิว และค่าน้ำหนักแสงเงาจากวัตถุที่มีอยู่ในธรรมชาติ และวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น ผ่านกระบวนการสังเกตโดยการฝึกปฏิบัติการวาดเส้นและแสดงค่าน้ำหนักให้เหมือนวัตถุจริง เพื่อนำไปประยุกต์ในการเขียนทัศนียภาพสำหรับงานออกแบบภายใน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต