เมนูหลัก

INT121VISUAL ART AND PRACTICE OF ART
อภน121ทัศนศิลป์และศิลปะปฏิบัติ
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.09:00-14:00R24052L40373W 
อาจารย์: อาจารย์สัญชัย ขุนนุช
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-37-3
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = ID.121 
Course Description
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาทฤษฎี ความหมาย ปรัชญาความงามในงานทัศนศิลป์ เพื่อทำให้เกิดสุนทรียศาสตร์ เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่าง รูปทรง แสง สี พื้นผิว ของวัตถุต่างๆ โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ เทคนิคการวาด เทคนิคการระบายสี ในรูปแบบต่างๆ
จากหุ่นนิ่งที่มีการจัดองค์ประกอบที่ซับซ้อนน้อยจนถึงหุ่นนิ่งที่มีความซับซ้อนมากขึ้นตามลำดับ เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของทัศนียวิทยาและสามารถนำไปบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานเขียนแบบและงานออกแบบภายในได้อย่างมีพัฒนาการ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต