เมนูหลัก

INT122INTRODUCTION TO INTERIOR DRAWING
อภน122การเขียนแบบภายในเบื้องต้น
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  811 อา.08:30-13:30R24052C30300W 
อาจารย์: อาจารย์สุเทพ จันทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา ศิริจันทร์สว่าง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี30-30-0
สอบปลายภาค:
Course Description
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเขียนแบบภายในเบื้องต้น ระยะและขนาดของโครงสร้างที่มีผลต่อการออกแบบภายใน การใช้สัญลักษณ์แสดงแบบ การเขียนแบบก่อสร้างเบื้องต้น
ฝึกพื้นฐานการเขียนแบบทัศนียภาพเพื่อนำเสนอผลงานการออกแบบภายใน โดยการใช้เส้น พื้นฐานการลงแสงเงา เทคนิคการใช้สี องค์ประกอบที่สำคัญในการวาดภาพ รวมทั้งวิธีการเลือกมุมมองของภาพในงานออกแบบภายใน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต