เมนูหลัก

INT123THEORY AND PRINCIPAL OF DESIGN FUNDAMENTAL
อภน123ทฤษฎีและหลักการในการออกแบบเบื้องต้น
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-12:30R24052L30255W 
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-25-5
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = ID.123 
  811 อา.14:30-18:30R24052C30291W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา ศิริจันทร์สว่าง
อาจารย์สุเทพ จันทน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี30-29-1
สอบปลายภาค:
Course Description
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาทฤษฎีการออกแบบโดยนำมูลฐานทัศนศิลป์ อันได้แก่ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี พื้นผิว และขนาดสัดส่วน มาจัดวางองค์ประกอบตามหลักการทัศนศิลป์
ความกลมกลืน ความขัดแย้ง ความสมดุลและความเป็นเอกภาพ เพื่อความเข้าใจในความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในงานออกแบบภายใน โดยการปฏิบัติงานในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต