เมนูหลัก

INT124INTERIOR DESIGN PRESENTATION TECHNIQUES
อภน124เทคนิคการนำเสนอผลงานออกแบบภายใน
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  811 ส.13:00-18:00R24102C20164W 
อาจารย์: อาจารย์สัญชัย ขุนนุช
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี20-16-4
สอบปลายภาค:
Course Description
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงานออกแบบภายใน การนำเสนอแนวคิด วัสดุ แบบร่าง และทัศนียภาพภายใน โดยการใช้องค์ประกอบในการจัดทำแผนภาพ แผนภูมิ รวมทั้งฝึกทักษะและเทคนิคในการนำเสนอด้วยภาษากายและภาษาพูดเพื่อสื่อสารในที่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต