เมนูหลัก

INT231STRUCTURE AND CONSTRUCTION DRAWINGS FOR INTERIOR DESIGN 2
อภน231โครงสร้างและแบบเพื่อการก่อสร้างในงานออกแบบภายใน 2
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  811 อา.08:30-13:30R24102L30822W 
อาจารย์: อาจารย์สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี30-8-22
สอบปลายภาค:
Course Description
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษารูปแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม กระบวนการในการก่อสร้างและการเขียนแบบ ในงานออกแบบภายในสำหรับอาคารสาธารณะที่มีความซับซ้อนด้านโครงสร้างอาคารงานระบบและการใช้วัสดุโดยฝึกปฏิบัติการเขียนแบบตามมาตรฐานสากล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต