เมนูหลัก

INT232FURNITURE DESIGN
อภน232การออกแบบเครื่องเรือน
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-13:30R2436M2C27243W 
อาจารย์: อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า
อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี27-24-3
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =ID.242 / ID.233 
  811 ส.08:30-13:30R24102L30525W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี30-5-25
สอบปลายภาค:
Course Description
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบเครื่องเรือน ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องเรือน แต่ละประเภทโดยวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการใช้งาน สัดส่วนของเครื่องเรือนกับการใช้งานของมนุษย์
แนวความคิดขั้นตอนการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย ศึกษาวัสดุอุปกรณ์ และการเขียนแบบเพื่อการผลิต การแสดงแบบส่วนประกอบของเครื่องเรือน และการทำแบบจำลอง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต