เมนูหลัก

INT232FURNITURE DESIGN
อภน232การออกแบบเครื่องเรือน
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  811 ส.13:00-18:00R24102L30822W 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี30-8-22
สอบปลายภาค:
Course Description
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบเครื่องเรือน ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องเรือน แต่ละประเภทโดยวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการใช้งาน สัดส่วนของเครื่องเรือนกับการใช้งานของมนุษย์
แนวความคิดขั้นตอนการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย ศึกษาวัสดุอุปกรณ์ และการเขียนแบบเพื่อการผลิต การแสดงแบบส่วนประกอบของเครื่องเรือน และการทำแบบจำลอง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต