เมนูหลัก

INT334LIGHTING FOR INTERIOR DESIGN
อภน334การจัดแสงเพื่อการออกแบบภายใน
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  811 อา.12:00-17:00R24102L1587W 
อาจารย์: อาจารย์พรชัย ตามถิ่นไทย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี30-8-22
สอบปลายภาค:
Course Description
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาการใช้แสงธรรมชาติที่ได้จากกรอบอาคาร หลักการสร้างบรรยากาศภายในอาคารจากแสงประดิษฐ์ประเภทต่างๆ โดยเน้นประโยชน์ใช้สอย ความงาม ความปลอดภัย จิตวิทยาสีของแสงสว่างต่อการรับรู้และการประหยัดพลังงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต