เมนูหลัก

INT140COMPUTER AIDED FOR INTERIOR DRAWING
อภน140คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบภายใน
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.13:00-16:00R24292L25223M 
  พ.14:30-16:30R24292L      
อาจารย์: อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์
สำรองสำหรับ:ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (ตรี 4 ปี ปกติ) ชั้นปี 125-22-3
สอบปลายภาค:
  811 อา.08:30-13:30R24292C20812W 
อาจารย์: อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี20-8-12
สอบปลายภาค:
Course Description
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการถ่ายทอดแนวคิดทางการออกแบบให้เป็นแบบก่อสร้างที่สมบูรณ์ประกอบด้วยแบบ รูป ขนาด สัดส่วน และรายละเอียดวัสดุ โดยวิธีการการเขียนที่เป็นสากลนิยมในระบบสำนักงานออกแบบ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต