เมนูหลัก

INT241COMPUTER AIDED FOR INTERIOR DESIGN
อภน241คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบภายใน
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.12:00-17:00R24292C33249W 
อาจารย์: อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี33-24-9
สอบปลายภาค:
  811 อา.14:00-19:00R24292L30624W 
อาจารย์: อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี30-6-24
สอบปลายภาค:
Course Description
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการทดลองความคิดทางการออกแบบในลักษณะภาพร่าง ทัศนียภาพเพื่อการตรวจประเมิน การพัฒนาแบบร่าง ตลอดจนการนำเสนอทัศนียภาพที่มีระดับความเรียบร้อยสมบูรณ์ในการสื่อสารแนวคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต