เมนูหลัก

INT343ENGLISH FOR INTERIOR DESIGN
อภน342ภาษาอังกฤษทางการออกแบบภายใน
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  811 อา.08:30-11:30R24102L1569W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา ศิริจันทร์สว่าง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี30-6-24
สอบปลายภาค:
Course Description
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและฝึกทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการออกแบบโดยเน้น การพัฒนาทักษะต่างๆ ด้านภาษา การอ่าน การสนทนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นคว้า การนำเสนอและการกำหนดรายละเอียดรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบภายใน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต