เมนูหลัก

VIS100HISTORY OF ART AND DESIGN
นทศ100ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R23062C402911W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-29-11
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = VD.100 
Course Description
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการทางด้านศิลปะและการออกแบบ อิทธิพลหรือความสัมพันธ์ของศาสตร์สาขาอื่นๆ
ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบจากอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวคิดและเป็นข้อมูลการค้นคว้าในการสร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบนิเทศศิลป์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต