เมนูหลัก

VIS113VISUAL ARTS FOR DESIGN
นทศ113ทัศนศิลป์เพื่อการออกแบบ
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต3 (1-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.09:00-12:00R23382L402713M 
  พ.13:00-17:00R23382L      
อาจารย์: อาจารย์จันทณา ศรีสนั่น
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-28-12
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการ ทฤษฎีและแนวคิดการวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ จากหุ่นนิ่ง ทิวทัศน์ ผลงานจิตรกรรม ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีสี แสงและเงา สัดส่วนของรูปทรง มิติทางกายภาพ
การแสดงลักษณะ เฉพาะ อารมณ์ ความรู้สึกของงานทัศนศิลป์และการสื่อความหมาย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบนิเทศศิลป์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต