เมนูหลัก

VIS251INFORMATION GRAPHIC DESIGN
นทศ251การออกแบบเพื่อการสื่อสารข้อมูล
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.09:00-14:00R23082C35305W 
อาจารย์: อาจารย์พีรพล ช้างใจกล้า
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี35-30-5
สอบปลายภาค:
Course Description
องค์ประกอบรูปแบบของการออกแบบกราฟิกที่เป็นการสื่อสารข้อมูลผ่านตัวหนังสือ และภาพ การคิดวิเคราะห์ การจำแนก การจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อการออกแบบ การสื่อสารความหมายด้วยภาพ
ขั้นตอนการออกแบบสื่อสารข้อมูลเชิงภาพ (INFOGRAPHIC) ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีการออกแบบการสื่อสารข้อมูลเชิงภาพในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต