เมนูหลัก

EM.5801ENGLISH FOR COMMUNICATION
วศ.5801ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 ไม่มีข้อมูล20911W 
อาจารย์: ดร.อนันต์ เดอร์ซิงห์
สอบปลายภาค:
  511 อา.09:00-20:0015061C10010W 
อาจารย์: ดร.อนันต์ เดอร์ซิงห์
สอบปลายภาค:
Course Description
พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะในการอ่านบทความวิชาการด้านการจัดการงานวิศวกรรม ทักษะการพูดในการนำเสนอผลงาน ทักษะการเขียนรายงานตามโครงสร้างภาษาอังกฤษ และการเขียนงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต