เมนูหลัก

EM.5107MANAGEMENT OF QUALITY SYSTEMS
วศ.5107การจัดการระบบคุณภาพ
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 อา.09:00-20:0015041C402812W 
อาจารย์: ดร.ศักดิ์ชาย รักการ
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ การบริหารคุณภาพโดยรวม การสร้างเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานคุณภาพสากล เครื่องมือสำหรับการบริหารคุณภาพ การควบคุมคุณภาพด้วยกลวิธีทางสถิติวิศวกรรม การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม
และการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพ การใช้โปรแกรม Excel และ MiniTAB ในการวิเคราะห์และควบคมคุณภาพ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาการจัดการระบบคุณภาพจากกรณีศึกษาตัวอย่าง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต