เมนูหลัก

MC.5107SEMINAR IN FILM THEORY
นศ.5107สัมมนาทฤษฎีภาพยนตร์
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 จ.18:00-21:0016081C1082W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ปัทมวดี จารุวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจตน์ศักดิ์ แสงสิงแก้ว
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษา วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎีภาพยนตร์ การสื่อสาร และศาสตร์แขนงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นักทฤษฎีและสำนักคิดยุคต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของภาพยนตร์
ข้อโต้แย้ง การศึกษาเชิงวิพากย์ และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการสร้างสรรค์งานผลิตภาพยนตร์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต