เมนูหลัก

MC.5202FILM AND CULTURE
นศ.5202ภาพยนตร์กับวัฒนธรรม
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 อ.18:00-21:0016081C1082W 
อาจารย์: ดร.ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษา วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาพยนตร์กับวัฒนธรรม ในแง่มุมทางสุนทรียภาพ และวัฒนธรรมประชานิยม แลกเปลี่ยนความคิด ความสัมพันธ์ของภาพยนตร์กับประเด็นสำคัญทางสังคม
เช่น เพศสภาพ สตรีนิยม เชื้อชาติ ศาสนา ความรุนแรง โรคระบาด โดยศึกษาจากผลงานของผู้สร้างภาพยนตร์จากประเทศตะวันตก ตะวันออก และกลุ่มอาเซียน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต