เมนูหลัก

AR.501ARCHITECTURAL DESIGN 7
สถ.501ออกแบบสถาปัตยกรรม 7
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต5 (2-8-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: AR.402
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-12:30R23352L514W 
  อ.13:00-17:30R23352L      
  พ.08:30-13:00R23352L      
อาจารย์: อาจารย์พชร เลิศปิติวัฒนา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = AR.551 
Course Description
ศึกษาปัญหาทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น โดยเน้นปัญหาทางด้านประโยชน์ใช้สอยทางสังคมและเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนขึ้น การวิเคราะห์โครงการและการออกแบบในการแก้ปัญหาชุมชนและปัญหาการวางผังบริเวณขนาดใหญ่ ซึ่งเกี่ยวพันกับเทคโนโลยีสภาพแวดล้อม
รวมทั้งทำรายงานเสนอ
วิชาบังคับก่อน; สอบได้วิชา AR.402 ARCHITECTURE DESIGN 6

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต