เมนูหลัก

AR.506THESIS IN ARCHITECTURAL DESIGN
สถ.506วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต8 (0-16-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.09:00-12:00R24042L35035W 
  อ.13:00-17:00R24042L      
  พฤ.09:00-13:00R24052L      
  ส.09:00-12:00R24052L      
  ส.13:00-17:00R24052L      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ จ๋วงพานิช
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี35-0-35
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =AR.509 
Course Description
เป็นการศึกษาโดยนำเอาความรู้ที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตรมาเป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ โดยเสนอโครงการทำวิทยานิพนธ์ตามที่นักศึกษาสนใจ เกี่ยวกับอาคารหรือกลุ่มอาคารที่ต้องการจะค้นคว้าและออกแบบ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ซึ่งคณะแต่งตั้งขึ้นก่อน
และการทำวิทยานิพนธ์นั้น จะได้รับการแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในการทำวิทยานิพนธ์จะต้องค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล ทั้งต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงของหลักวิชาการในปัจจุบันโดยใช้เอกสารและข้อมูลที่เชื่อถือได้ จะประกอบด้วยรายละเอียด
เกี่ยวกับขอบเขตของงานที่จะศึกษาออกแบบ ข้อพิจารณาด้านสภาพแวดล้อม ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การเลือกที่ต้งการประเมินคุณค่าของอาคารประเภทเดียวกันที่มีอยู่แล้ว ความต้องการโครงการ แนวคิดทางสถาปัตยกรรม ข้อพิจารณาด้านวิศวกรมและ
ภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อให้งานออกแบบสถาปัตยกรรมสมบูรณ์งานวิทยานิพนธ์จะประกอบด้วยภาคเอกสารค้นคว้าและผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมพร้อมหุ่นจำลอง
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต