เมนูหลัก

AR.507ARCHITECTURAL DESIGN 7
สถ.507การออกแบบสถาปัตยกรรม 7
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต4 (2-6-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: AR.414
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-12:30R24052C30129W 
  อ.13:00-17:30R24052C      
  ศ.08:30-13:00R24052C      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ จ๋วงพานิช
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-1-29
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =AR.551 
Course Description
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา AR.414 ARCHITECTURAL DESIGN 6
ออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีขนาดใหญ่ โดยเน้นปัญหาทางด้านประโยขน์ใช้สอยทางสังคม และเศรษฐกิจที่ซับซ้อนขึ้น รวมทั้งวิเคราะห์โครงการและแก้ปัญหาชุมชน และปัญหาการวางผังบริเวณขนาดใหญ่ ซึ่งเกี่ยวพันกับเทคโนโลยีสภาพแวดล้อม รวมทั้งทำรายงานประกอบการวิเคราะห์โครงการ เช่น
โรงแรม ท่าอากาศยาน เป็นต้น

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต