เมนูหลัก

HRM1101MODERN HOTEL AND RESORT MANAGEMENT
จรภ1101การจัดการโรงแรมและรีสอร์ทสมัยใหม่
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R2933M2C604911W 
อาจารย์: อาจารย์สาวิตตรี จบศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-49-11
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =HM.101 
  020 อ.09:00-12:00RN/AN/AC60060W 
  พฤ.09:00-12:00RN/AN/AC      
อาจารย์: อาจารย์สาวิตตรี จบศรี
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) ชั้นปี 160-0-60
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รุ่นที่ 3 
  310 ศ.09:00-12:00R25082C15114W 
อาจารย์: อาจารย์นันทวัน สว่างแจ้ง
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IHM104 
Course Description
ความเป็นมา ความสำคัญของที่พักแรม การดำเนินงานและแนวโน้มของธุรกิจโรงแรมและที่พักสมัยใหม่ การจัดโครงสร้างองค์กร หน้าที่และความรับผิดชอบของงานในฝ่ายต่างๆ ของโรงแรมและรีสอร์ท
ลักษณะอุตสาหกรรมโรงแรมในระดับนานาชาติ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จและส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต