เมนูหลัก

HRM1103PERSONALITY AND PSYCHOLOGY SERVICE DEVELOPMENT
จรภ1103การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาบริการ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-12:30R28212C60537W 
อาจารย์: อาจารย์กิตติกาญจน์ กาญจนะคูหะ
ดร.ปิยะฉัตร ปวงนิยม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-53-7
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =HM.102 
  021 พ.13:00-17:00R28332C60060W CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์กิตติกาญจน์ กาญจนะคูหะ
ดร.ปิยะฉัตร ปวงนิยม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค:
Course Description
ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาบริการ ศิลปะการต้อนรับและจิตวิทยาการให้บริการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มารยาทในการต้อนรับและการสื่อสาร
การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ และเทคนิคการบริการที่สร้างความประทับใจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต