เมนูหลัก

HRM2105CROSS-CULTURAL COMMUNICATION IN HOTEL AND RESTAURANT
จรภ2105การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในงานโรงแรมและภัตตาคาร
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  340 อ.13:00-16:00R25042C20020W 
อาจารย์: ดร.กิตติกาญจน์ กาญจนะคูหะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-0-20
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IHM201 /IGE110 
Course Description
ความสำคัญ หลักการ องค์ประกอบในการสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ทักษะในการปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้วัฒนธรรมและพฤติกรรมที่แตกต่างของผู้ใช้บริการชาวไทยและต่างประเทศในสังคมพหุวัฒนธรรม
ประเด็นปัญหาการบริการในโรงแรมและภัตตาคารที่เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานบริการของโรงแรมและภัตตาคาร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต