เมนูหลัก

HRM2106NEW NORMAL HUMAN CAPITAL AND LEADERSHIP MANAGEMENT IN HOTEL AND RESTAURANT OPERATION
จรภ2106การจัดการทุนมนุษย์และความเป็นผู้นำในงานโรงแรมและภัตตาคารในวิถีปกติใหม่
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R.C 1072C110W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร เรืองขำ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี1-1-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =HM.207 
Course Description
ความเป็นมา ความสำคัญ การวิเคราะห์งานในตำแหน่งต่างๆ การวางแผน การสรรหาบุคลากร การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การปฐมนิเทศ การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การบริหารค่าตอบแทน การสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการทำงาน ลักษณะที่ดีของผู้นำ บทบาทหน้าที่และทักษะที่สำคัญของผู้นำในโรงแรมและภัตตาคารยุคใหม่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต