เมนูหลัก

HRM4355SAFETY SYSTEM MANAGEMENT IN CRUISE BUSINESS
จรภ4355การจัดการระบบความปลอดภัยในเรือสำราญ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.08:30-12:30R.C 1072C523W 
  ศ.13:00-17:00R.C 1072C      
อาจารย์: อาจารย์ยุวเรศ มาซอรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-2-3
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =HM.435 
Course Description
วิธีป้องกัน การดับไฟภยันอันตรายจากไฟไหม้ วิธีใช้เครื่องดับเพลิง วิธีการดับเพลิง พื้นฐานการปฏิบัติเมื่อเกิดการสละเรือ เทคนิคและวิธีการดำรงชีพในทะเล หลักวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การรักษาความปลอดภัยบนเรือและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย มีการฝึกปฏิบัติหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต