เมนูหลัก

BA.4002STATISTICS FOR BUSINESS RESEARCH
บธ.4002สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  512 อา.08:30-17:30R23252C351718W 
อาจารย์: ดร.ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับสถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ ข้อมูลและประเภทของข้อมูล การกำหนดขนาดตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง ความหมายของสถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอ้างอิง ตารางแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผลข้อมูล การป้อนข้อมูล การเรียกใช้คำสั่งต่าง ๆ การอ่านผลลัพธ์ที่ได้ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบความแตกต่าง การทดสอบไค-สแควร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต