เมนูหลัก

PA.5104PUBLIC POLICY AND STRATEGIC MANAGEMENT
รป.5104นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 อา.09:00-19:0016061C40337W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร
สอบปลายภาค:
Course Description
ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กระบวนการจัดทำแผนบริหารแผนปฏิบัติการในเชิงกลยุทธ์
การประเมินผลการนโยบาย บทบาทและกิจกรรมของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน การจัดทำแผน ทุกระดับขององค์การภาครัฐ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต