เมนูหลัก

EM.5112RESEARCH METHODOLOGY FOR ENGINEERING MANAGEMENT
วศ.5112กระบวนการวิธีวิจัยทางการจัดการงานวิศวกรรม
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 อา.09:00-20:0015061C1037W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ สุภาพ
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการวิจัย การเลือกหัวข้อการวิจัย การสัมมนาเพื่อหาหัวข้อวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ช่วยในการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานผลและการนำเสนอหัวข้อการวิจัย
การอ้างอิงด้วย EndNote การเขียนบทความวิจัย รวมถึงการกำหนดปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาตัวอย่าง โดยวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต