เมนูหลัก

PPM 8001PHILOSOPHY OF SCIENCE
นสก 8001วิทยปรัชญา
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-2-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ปริญญาเอก
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 ส.09:00-12:0016051C15114W 
อาจารย์: ดร.วรรณนภา วามานนท์
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ มโนทัศน์ และแนวคิดทางปรัชญาสังคมศาสตร์ ว่าด้วย ภววิทยา ญาณวิทยา อภิปรัชญา ปรัชญาการเมือง
การตีความในบริบทของปรากฏการณ์นิยม ประจักษ์นิยม สัจนิยม และการประยุกต์ใช้การวิจัยโดยเฉพาะกรณีศึกษาในการบริหารการปกครองสาธารณะแบบใหม่และการจัดการนโยบาย
Analytically and comparatively studying concepts and perspectives in philosophy of social sciences on Ontology Epistemology Metaphysics political philosophy Hermeneutics in contexts of Phenomenology Empiricism Realism,
and applications for research development based on New Public Governance and policy management
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต