เมนูหลัก

CE.206STRENGTH OF MATERIALS 1
วย.206ความแข็งแรงของวัสดุ 1
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ME.201 หรือ
ME.201 หรือ
CE.221 หรือ
CE.113
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  820 อา.08:00-11:00R4106B2C402812W 
อาจารย์: อาจารย์กิตติศักดิ์ ลาทอง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
40-0-40
40-11-29
40-12-28
รหัส 620405402772,620405402927,620405402582,610405401775,610405402871
สอบปลายภาค:
Course Description
การศึกษาพฤติกรรมของวัสดุ เมื่อถูกกระทำโดยแรง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ความเค้นกับความเครียด ความเค้นตรง ความเค้นเฉือน ความเค้นดัด ความเค้นเนื่องจากแรงบิด แรงกระทำในท่อกลมบาง กำลังประลัยในข้อต่อหมุดย้ำ สลักเกลียวและข้อต่อเชื่อมแรงบิด
บนเหล็กเส้นและท่อกลม แรงดัดและแรงเฉือนในคาน การโก่งตัวของคานในรูปแบบต่างๆ และแรงกระทำในเสา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต