เมนูหลัก

CE.206STRENGTH OF MATERIALS 1
วย.206ความแข็งแรงของวัสดุ 1
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ME.201 หรือ
ME.201 หรือ
CE.221 หรือ
CE.113
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R2736M2C30921W 
อาจารย์: อาจารย์นิพนธ์ บุญคุ้มครอง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-9-21
30-0-30
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =ME.301 
  310 ศ.09:00-12:00R4210B2C1046W 
อาจารย์: ดร.อติเทพ ศรีคงศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
10-1-9
10-3-7
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
การศึกษาพฤติกรรมของวัสดุ เมื่อถูกกระทำโดยแรง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ความเค้นกับความเครียด ความเค้นตรง ความเค้นเฉือน ความเค้นดัด ความเค้นเนื่องจากแรงบิด แรงกระทำในท่อกลมบาง กำลังประลัยในข้อต่อหมุดย้ำ สลักเกลียวและข้อต่อเชื่อมแรงบิด
บนเหล็กเส้นและท่อกลม แรงดัดและแรงเฉือนในคาน การโก่งตัวของคานในรูปแบบต่างๆ และแรงกระทำในเสา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต