เมนูหลัก

CE.209HYDROLOGY
วย.209อุทกวิทยา
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CE.211
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-15:00R4102A4C20614W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติไกร ไชยวิจารณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
20-5-15
20-1-19
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
Course Description
วัฏจักรของน้ำ การหมุนเวียนของอากาศ การเกิดฝนตก การซึม การไหลตามผิวดิน น้ำท่าการระเหยและการคายน้ำ การวัดน้ำผนและน้ำท่า การวิเคราะห์ไฮโดรกราฟ การประเมินฝน เพื่อใช้ในการออกแบบ การคาดคะเนน้ำหลาก การคำนวณน้ำหลาก การคำนวณปริมาณน้ำที่จะมีให้ได้ในระยะยาว
ระบบเก็บกักน้ำและน้ำบาดาล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต