เมนูหลัก

CE.211HYDRAULICS
วย.211ชลศาสตร์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ME.201 หรือ
CE.221 หรือ
CE.113
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  820 ส.14:30-17:30R4210B2C403010W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติไกร ไชยวิจารณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
40-0-40
40-12-28
40-14-26
รหัส 610405401761,620405402772,620405402582,620405402927
สอบปลายภาค:
Course Description
คุณสมบัติของของไหล สมดุลของของไหลที่อยู่นิ่ง นิยามและวิธีการการวิเคราะห์การไหล ความต่อเนื่อง สมการโมเมนตัมและพลังงานสำหรับปริมาตรควบคุมจำกัด ความสัมพันธ์ของความเค้น ความเครียด ของของไหลแบบนิวตเนียน สมการของความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์มิติและ
ความคล้ายทางพลศาสตร์ สมการชั้นขอบเขต การไหลในท่อ เครื่องจักรกลกังหัน (การไหลแบบเปลี่ยนแปลงตามเวลา) การไหลในทางน้ำเปิด การไหลแบบคงที่และไม่คงที่ การไหลแบบเปลี่ยนแปลงช้า


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต