เมนูหลัก

CE.211HYDRAULICS
วย.211ชลศาสตร์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ME.201 หรือ
CE.221 หรือ
CE.113
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R4106A2C20155M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติไกร ไชยวิจารณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
20-15-5
20-0-20
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
  310 พ.13:00-16:00R4108A4C1046W 
อาจารย์: ดร.อติเทพ ศรีคงศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
10-1-9
10-3-7
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
คุณสมบัติของของไหล สมดุลของของไหลที่อยู่นิ่ง นิยามและวิธีการการวิเคราะห์การไหล ความต่อเนื่อง สมการโมเมนตัมและพลังงานสำหรับปริมาตรควบคุมจำกัด ความสัมพันธ์ของความเค้น ความเครียด ของของไหลแบบนิวตเนียน สมการของความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์มิติและ
ความคล้ายทางพลศาสตร์ สมการชั้นขอบเขต การไหลในท่อ เครื่องจักรกลกังหัน (การไหลแบบเปลี่ยนแปลงตามเวลา) การไหลในทางน้ำเปิด การไหลแบบคงที่และไม่คงที่ การไหลแบบเปลี่ยนแปลงช้า


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต