เมนูหลัก

CE.311SOIL MECHANICS
วย.311ปฐพีกลศาสตร์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CE.206
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R4210B2C20911M 
อาจารย์: ดร.อติเทพ ศรีคงศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
20-9-11
20-0-20
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  310 พ.09:00-12:00R28312C21201W 
อาจารย์: ดร.อติเทพ ศรีคงศรี
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นศ.ต่างชาติโยธา 
  820 ส.13:30-16:30R4106B2C30624W 
อาจารย์: ดร.อติเทพ ศรีคงศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
30-0-30
30-4-26
30-2-28
สอบปลายภาค:
Course Description
การเกิดของดินและคุณสมบัติทางเคมี และทางกายภาพของดิน ส่วนประกอบโครงสร้างของดิน ดรรชนี และการจำแนกประเภทของดิน การเจาะสำรวจดิน ความดันน้ำ ความซึมได้ การไหลซึมของน้ำ ความเค้น ความเครียด และกำลังของดินที่ไม่มีความเชื่อมแน่น ความเค้นประสิทธิผล ความเค้นในมวลดิน
และสเตร็ทพาทส์ ทฤษฎีการอัดตัวคลายน้ำ การทรุดตัว ทฤษฎีกำลังรับน้ำหนักของดิน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต