เมนูหลัก

CE.312SOIL MECHANICS LABORATORY
วย.312ปฎิบัติการปฐพีกลศาสตร์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: COCE.311 หรือ
CE.311
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  001 ศ.13:00-16:00R4106B2L20182M 
อาจารย์: อาจารย์พิชญตม์ จรัสบำรุงโรจน์
ดร.อติเทพ ศรีคงศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
20-15-5
20-3-17
สอบปลายภาค:
  802 ส.18:00-21:00R4108B4L501238W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ พงศ์ศิวะสถิตย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
50-3-47
50-9-41
สอบปลายภาค:
Course Description
คุณสมบัติของดินทางฟิสิกส์และทางวิศวกรรม การเจาะสำรวจดิน การเก็บตัวอย่างดิน การทดสอบคุณสมบัติของดินในสนาม การทดสอบคุณสมบัติของดินในห้องปฏิบัติการ แอตเตอเบิร์กลิมิต ความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน การวิเคราะห์ขนาดเม็ดดิน การจำแนกดินทางวิศวกรรม การบดอัดดิน
แคลิฟอเนียร์แบริ่งเรโช ความหนาแน่นของดินในสนาม ความซึมน้ำของดิน กำลังรับแรงเฉือนแบบไดเร็กเชีย กำลังรับแรงเฉือนแบบเวน กำลังรับแรงอัดแบบอันคอนไฟน์ กำลังรับแรงอัดแบบไทรแอกเซียล การทรุดตัวของดิน การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล การายงานผล การประยุกต์ใช้ผลทดสอบในงาน
วิศวกรรมโยธา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต