เมนูหลัก

CE.315HYDRAULIC ENGINEERING
วย.315วิศวกรรมชลศาสตร์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CE.209 หรือ
CE.209A
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R2845M2C301515M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติไกร ไชยวิจารณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-15-15
20-0-20
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
  310 จ.09:00-12:00R42104C330W 
อาจารย์: ดร.สุทธิดา ทีปรักษพันธุ์
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นศ.ต่างชาติสาขา โยธา 
Course Description
ทฤษฎีและการออกแบบการไหลในทางน้ำเปิด การวิเคราะหืการไหลในระบบท่อเครือข่าย วอเตอร์แฮมเมอร์ ศึกษาถึงการตกตะกอนและการพัฒนาตะกอนในทางน้ำ การออกแบบอ่างเก็บน้ำ เขื่อน ทางระบายน้ำ ประตูน้ำ แบบจำลองทางชลศาสตร์ และการระบายน้ำหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต