เมนูหลัก

CE.315HYDRAULIC ENGINEERING
วย.315วิศวกรรมชลศาสตร์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CE.209 หรือ
CE.209A
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-16:00R4106B2C1055M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติไกร ไชยวิจารณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
5-4-1
5-1-4
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  310 ส.13:00-16:00R22182C21201W 
อาจารย์: อาจารย์เดชพล จิตรวัฒน์กุลศิริ
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นศ.ต่างชาติโยธา 
Course Description
ทฤษฎีและการออกแบบการไหลในทางน้ำเปิด การวิเคราะหืการไหลในระบบท่อเครือข่าย วอเตอร์แฮมเมอร์ ศึกษาถึงการตกตะกอนและการพัฒนาตะกอนในทางน้ำ การออกแบบอ่างเก็บน้ำ เขื่อน ทางระบายน้ำ ประตูน้ำ แบบจำลองทางชลศาสตร์ และการระบายน้ำหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต