เมนูหลัก

CE.418HIGHWAY ENGINEERING
วย.418วิศวกรรมการทาง
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CE.311 หรือ
CE.309
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-16:0033063C20812M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวัต ไชยชาณวาทิก
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
20-8-12
20-0-20
สอบปลายภาค:
  310 พ.13:00-16:00R28282C20164W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวัต ไชยชาณวาทิก
ดร.อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณีย์ ระหา
สอบปลายภาค:
  820 ส.15:30-18:30R4106A2C20515W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน เกียรติโกมล
รองศาสตราจารย์ ดร.อำพล การุณสุนทวงษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
20-0-20
20-3-17
20-2-18
สอบปลายภาค:
Course Description
ความเป็นมาของการพัฒนาทางด้านถนนและทางหลวง องค์กรบริหารทางด้านถนนและทางหลวง การออกแบบทางด้านเรขาคณิตของถนนในชนบทและถนนในเขตเมือง การศึกษาวิเคราะห์ปริมาณยวดยานของถนน เทคนิคการก่อสร้างถนนและเครื่อวมืออุปกรณืในการก่อสร้าง วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างถนน โครงสร้าง
ของถนน การออกแบบผิวทางชนิดยืดหยุ่นและชนิดแข็ง การซ่อมบำรุงถนน ชนิดผิวทางยืดหยุ่นและชนิดแข็ง การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของถนน การวางแผนและศึกษาความต้องการในระยะยาว


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต