เมนูหลัก

CT.423SOFTWARE ENGINEERING
วค.423วิศวกรรมซอฟต์แวร์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R26202C30219M 
อาจารย์: อาจารย์สุวิทย์ วงศ์คุ้มสิน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-17-13
30-4-26
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
Course Description
เน้นศึกษาในรายละเอียดของสาระสำคัญในวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ศึกษาในรายละเอียดวิธีการพัฒนาความต้องการ (Requirement) และข้อกำหนด (Specifications) ของซอฟต์แวร์ศึกษาถึงวิธีการออกแบบซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม (Conventional Design)
และแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Design) ศึกษารายละเอียดของการตรวจสอบซอฟต์แวร์เทียบกับความต้องการ และการตรวจสอบซอฟต์แวร์เทียบกับข้อกำหนด
ศึกษาการวิเคราะห์หาข้อบกพร่องและการแก้ไขข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ ตลอดจนศึกษาถึงการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software Maintenance) และเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ช่วยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (CASE)

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต