เมนูหลัก

EE.317SEMINAR AND REPORT
วฟ.317สัมมนาและรายงาน
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  801 ส.18:00-21:003507A3C302010M 
อาจารย์: อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
30-0-30
30-1-29
30-19-11
สอบปลายภาค:
Course Description
วิธีการค้นคว้าหาข้อมูลในการสัมมนาและรายงาน วิธีการอ่านบทความเชิงวิชาการและหนังสือภาษา ต่างประเทศ วิธีการเขียนและจัดทำรายงาน ลำดับของเนื้อหาในรายงาน การนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง แผนภูมิและรูปภาพ หลักเกณฑ์การอ้างอิงและรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง
วิธีการจัดเตรียมเนื้อหาในการนำเสนอและวิธีการนำเสนอผลงาน มีการเข้าร่วมฟังการสัมมนาจากวิทยากรภายนอก มีการบรรยายและเข้าร่วมฟังการบรรยายบทความเชิงวิชาการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของนักศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต