เมนูหลัก

IE.102BASIC MANUFACTURING PROCESSES FOR ENGINEERS
วอ.102กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐานสำหรับวิศวกร
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  001 ศ.09:00-12:00R4101A2L46451M 
อาจารย์: อาจารย์ฉัตรชัย ใจแจ้ง
อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
คุณบัญญัติ ก้อนคำ
คุณสมบัติ ปานสมุทร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
45-41-4
40-3-37
รหัส 630403401397
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
9 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
  002 ศ.13:00-16:00R4101A2L50473M 
อาจารย์: อาจารย์ฉัตรชัย ใจแจ้ง
คุณสมบัติ ปานสมุทร
อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
คุณบัญญัติ ก้อนคำ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-47-3
40-0-40
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
9 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
หมายเหตุ: = CE.111 
  003 พฤ.09:00-12:00R4101A2L40832M CLOSED 
อาจารย์: คุณสมบัติ ปานสมุทร
คุณบัญญัติ ก้อนคำ
อาจารย์ฉัตรชัย ใจแจ้ง
อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-6-34
40-2-38
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
9 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
หมายเหตุ: ย้ายไป Sect 001,002 
  004 ศ.13:00-16:00R4101A2L40139M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ฉัตรชัย ใจแจ้ง
อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
คุณสมบัติ ปานสมุทร
คุณบัญญัติ ก้อนคำ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-1-39
40-0-40
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
หมายเหตุ: ย้ายไป Sect 001,002 
  005 ส.09:00-12:00R4101A2L40328M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ฉัตรชัย ใจแจ้ง
คุณบัญญัติ ก้อนคำ
คุณสมบัติ ปานสมุทร
อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-32-8
40-0-40
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
หมายเหตุ: ย้ายไป Sect 001,002 
  301 พ.13:00-16:00R4101A2L22139W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเมธา สังข์เกษม
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
  701 พฤ.09:00-12:00R4101A2L1209426M 
อาจารย์: อาจารย์ภุชงค์ แพทย์ศิลป์
อาจารย์เกรียงศักดิ์ จุ้นเส้ง
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
100-10-90
100-84-16
รหัส 620410601821
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
9 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
9 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
  809 ไม่มีข้อมูล453015W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
อาจารย์วีรญา กรทิพย์
อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
สอบปลายภาค:
  902 อา.15:00-21:00R4101A2C501238W 
อาจารย์: อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
อาจารย์ฉัตรชัย ใจแจ้ง
คุณบัญญัติ ก้อนคำ
คุณสมบัติ ปานสมุทร
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาหลักการ และปฏิบัติการฝึกฝีมือเบื้องต้นในเรื่องการใช้เครื่องมือวัดละเอียดประเภทต่างๆ การใช้เครื่องมือในการแต่งขึ้นรูปโลหะในงานกลึง งานกัด และเครื่องจักรในงานโลหะแผ่นงานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า งานเชื่อม
แบบ TIG และ MIG และความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือดังกล่าว


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต