เมนูหลัก

LB.208THAI HERITAGE
ศป.208มรดกไทย
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R24292C110W 
อาจารย์: อาจารย์ขวัญณภัทร ขนอนคราม
รหัส 490406464632
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =GEN507 / GE.135 
Course Description
ความสำคัญ ประเภท และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย เทศกาลและงานประเพณีไทย พุทธศาสนา ค่านิยม ความเชื่อของชาวไทย นาฏศิลป์และดนตรีไทย การกีฬาไทย หัตถกรรมไทย วรรณคดีไทย ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมไทย ที่มีผลต่อศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
มรดกภูมิปัญญาไทยในด้านปัจจัยสี่ และมรดกวัฒนธรรมทางอาชีพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต