เมนูหลัก

PS.110GENERAL PHYSICS 1
ฟส.110ฟิสิกส์ทั่วไป 1
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.13:00-16:00R42112L352510M 
  ส.09:00-12:00R25052C      
อาจารย์: อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร เกิดทรัพย์
อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
35-12-23
35-13-22
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
  012 ศ.13:30-16:3028042L351421M CLOSED 
  ส.09:00-12:0034073C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร เกิดทรัพย์
อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
35-11-24
35-3-32
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
หมายเหตุ: ยุบรวม 011 
  811 ส.15:00-18:003507A3C503317W 
  ส.18:00-21:0028042L      
อาจารย์: อาจารย์ทรงพล รอดทอง
อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
50-0-50
50-0-50
50-33-17
สอบปลายภาค:
  821 ส.08:00-11:00R42082C30273W 
  ส.11:30-14:30R42112L      
อาจารย์: อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
20-0-20
20-4-16
30-23-7
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: B/C CE. 
  831 ส.12:00-15:00R25082C50050W CLOSED 
  ส.15:00-18:00R42112L      
อาจารย์: อาจารย์ทรงพล รอดทอง
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี50-0-50
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  891 ไม่มีข้อมูล453015W 
อาจารย์: อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IE 
  911 อา.08:30-14:30R42112L50347W 
  อา.15:00-21:00R27232C      
อาจารย์: อาจารย์วีรญา กรทิพย์
อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  921 อา.08:30-14:30R27282C50545W 
  อา.15:00-21:00R42112L      
อาจารย์: อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล
สอบปลายภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต